Privacyverklaring

Wij hechten veel waarde aan je privacy. Hieronder vind je hoe wij met je persoonsgegevens omgaan. Heb je na het lezen van deze privacy statement nog vragen over de bescherming van je privacy op deze site, dan kun je contact opnemen met artgreen via info@artgreen-tuinen.be.
Deze verklaring kan na verloop van tijd worden aangepast/aangevuld indien wij dit nodig vinden.

General Data Protection Notice Deze bevat essentiële informatie over hoe je persoonsgegevens worden verwerkt en waarvoor. Door het meedelen van je persoonsgegevens verklaar je uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van deze General Data Protection Notice en ga je er eveneens mee akkoord.

Welke persoonsgegevens verzamelen we van jou? Naam, voornaam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres vragen we op zodra je het contactformulier van onze website invult. Wij wijzen je erop dat je de verantwoordelijkheid draagt voor alle gegevens die je ons verstrekt en dat wij vertrouwen op de juistheid ervan. Indien je gegevens niet meer up-to-date zijn, vragen wij je ons dit zo snel mogelijk te laten weten.

Waarom verzamelen we deze persoonsgegevens van jou? Je persoonsgegevens verzamelen we via ons contactformulier, om ervoor te zorgen dat we weten wie ons via de website probeert te contacteren. En om ervoor te zorgen dat we over de nodige gegevens beschikken om je te kunnen antwoorden op jouw vraag.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens? Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang het nodig is om aan de doeleinden van onze verwerkingen te voldoen.

Wat zijn de rechten waarop je je kan beroepen? In overeenstemming en onder de voorwaarden van de Belgische privacywetgeving en de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation (GDPR) delen wij je mee dat je over de volgende rechten beschikt:
- Recht op toegang en inzage om kennis te nemen van de gegevens die wij over jou hebben en na te gaan waarvoor deze worden aangewend.
- Recht op verbetering van je onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen, evenals om onvolledige persoonsgegevens te vervolledigen.
- Recht op gegevenswissing of beperking om ons te verzoeken je persoonsgegevens te wissen of de verwerking ervan te beperken in de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald door de Algemene Verordening Gegevensbescherming of General Data Protection Regulation. Wij kunnen de gegevenswissing of beperking weigeren van enige persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens die je ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Je hebt het recht deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking.
- Recht van bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme motieven. Gelieve er evenwel rekening mee te houden dat je je niet kan verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van de overeenkomst of ons gerechtvaardigd belang, en dit zolang deze gegevens noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij werden verzameld.
- Recht van intrekking van de toestemming indien de verwerking van de persoonsgegevens is gebaseerd op de voorafgaande toestemming. Deze persoonsgegevens zullen dan enkel nog verwerkt worden indien wij hiervoor over een andere rechtsgrond beschikken.


Doorgifte aan derden Wij verstreken uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij zullen je persoonsgegevens in geen geval verkopen of commercieel ter beschikking stellen aan direct marketingbureaus of gelijkaardige dienstverleners.

Heb je klachten? Indien er klachten zijn of indien je het gevoel hebt dat jouw rechten geschonden worden, kan je hiervoor steeds terecht bij de Europese Privacycommissie.
https://www.privacycommission.be/nl

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van al je gegevens.
Je kan hiervoor contact opnemen met Kristof Exelmans: info@artgreen-tuinen.be.


Bedrijfsgegevens: artgreen-tuinen bv Bommershovenstraat 7
3840 Borgloon
+32 479 22 14 48 (Kristof Exelmans)
info@artgreen-tuinen.be
BTW BE 0731 951 310

Bij de verzameling en verwerking van je persoonsgegevens respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming “AVG” of General Data Protection Regulation “GDPR” vanaf haar inwerkingtreding op 25/05/2018. (AVG: Betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.)

Cookieverklaring

Wat is een cookie? Een cookie is een eenvoudig klein bestandje. Dit bestand wordt met pagina’s van deze website meegestuurd en door uw browser opgeslagen op uw computer. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Als u cookies wenst aan te passen of te blokkeren, kunt u dat via uw browserinstellingen doen.

Permanente cookies Met behulp van een permanente cookie herkennen wij jou bij een nieuw bezoek aan onze website. De website wordt daardoor speciaal op jouw voorkeuren ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, onthouden wij dit door middel van een cookie. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen, waardoor je tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kan maken. Permanente cookies verwijder je via de instellingen van je browser.

Social Media Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te promoten of te delen op sociale netwerken zoals Facebook. Deze buttons werken door middel van stukjes code, die van respectievelijk Facebook of een andere website zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook of ander na om te weten wat zij met je gegevens doen die ze via deze cookies verwerken.

Google Analytics Via onze website plaatsen we een cookie van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Wij gebruiken deze dienst om informatie bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen, indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. Of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij staan Google toe de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.